Grandmaster Han Jin Yuan

Name: Han Jin Yuan
Location: London UK

Shigong Han is a 10th Dan Level of the Chee Kim Thong (aka; Xu Jin Dong) branch of Nan Shaolin Wuzuquan (South Shaolin 5 Ancestors Fist). He is the only senior master in Europe and is authorised by the International Wuzuquan Union in China.